Dongguan Institute of Neutron Science, IHEP, CAS
Dongguan, People's Republic of China
Author
Hu, L.
Li, J.J.
Liao, L.
Qiu, Y.
Zhou, K.