EMBL
Hamburg, Germany
Author
Bourenkov, G.
Karpics, I.
Schneider, T.R.