IHEP
Bejing, People's Republic of China
Author
Han, Z.G.
Hu, L.
Kopylov, L.
Li, J.J.
Liu, J.
Mikheev, M.S.
Wang, D.
Wang, X.L.
Ye, Ms.
Zhuang, J.