J-PARC, KEK & JAEA
Ibaraki-ken, Japan
Author
Sato, K.C.
Yamada, S.
Yamamoto, N.