USTC/NSRL
Hefei, Anhui, People's Republic of China
Author
Huang, Z.
Li, C.
Li, J.L.
Li, W.
Liu, G.
Song, Y.
Wang, J.G.
Wang, L.
Xu, W.
Xuan, K.